Poradenství k programům strukturálních fondů EU

Studie a výzkum v oblasti politiky trhu práce

Poradenství a služby pro zahraniční podnikatele

Budování přeshraničních akademií expertů v oblasti politiky trhu práce
a zaměstnanosti

Organizace exkurzí, seminářů, konferencí, workshopů

Podniky jako zákazníci úřadů práce:
Vývoj nabídky služeb a budování kooperace

Evaluace opatření na trhu práce

Kvalifikační poradenství pro podniky: Kvalifikační svazy

Implacement: Dobře nasměrované umístění na správné pracovní místo

Outplacement: Poradenství a podpora při snižování stavu zaměstnanců

Integrace gender mainstreaming: poradenství a podpora regionálních úřadů práce

Poskytujeme individuální i skupinové projektové poradenství v oblastech:

příprava a formulace projektových žádostí,

vyhledání a navázání na strategické a operativní partnery,

poradenství při zhotovování smluv mezi zúčastněnými partnery projektu,

sestavování projektové žádosti,

podpora komunikace s institucemi EU,

podpora při práci s veřejností.

Nabízíme organizaci a management projektů ze strukturálních fondů EU a další podporu:
zasíťování partnerů projektu,
obsahová příprava, vedení a dokumentace informačních seminářů,
výukové semináře,
workshopy
vzdělávací akce
organizace konferencí,
provádění průzkumů,
organizujeme doprovodné a podpůrné akce projektů.


Zpracováváme studie a provádíme výzkum v oblasti politiky trhu práce

Provádíme výzkumnou činnost: ve spolupráci s národními a mezinárodními partnerskými institucemi zpracováváme analýzy, rešerše, a studie, které slouží jako podklady k rozhodování pro úřady práce, orgány místní samosprávy a regionální správy, profesní komory, svazy a sdružení, organizace třetího sektoru a odborové organizace.Poradenství a služby pro tuzemské i zahraniční podnikatele

Zaměstnanci EC disponují dokonalou znalostí místních podmínek. Poskytujeme všechny druhy informací o regionu a lidských zdrojích a vyřizujeme veškerou agendu spojenou se založením firmy. Nalezneme pro Vás právní, účetní a daňové poradce a pomůžeme Vám s nalezením vhodných prostor pro podnikání, zajistíme překlady a tlumočení při jednáních. Podpoříme Vás při hledání obchodních partnerů a navázání subdodavatelů. Doprovodíme Vás při služební cestě, exkurzi či na veletrh v tuzemsku i do zahraničí. Pokud chcete se svou firmou expandovat do zahraniční, máme k dispozici Toolbox pro začínajícího podnikatele jako výsledek rakousko-česko-slovenského projektu Přeshraniční personální management pro malé a střední podniky.Budování přeshraničních akademií expertů v oblasti politiky trhu práce a zaměstnanosti

Cílem podporovaných aktivit má být zintenzívnění spolupráce s přeshraničním rozsahem a řešení nejrůznějších problémů v příhraničních regionech v oblasti trhu práce a zaměstnanosti.

Akademie expertů v oblasti politiky trhu práce a zaměstnanosti jsou osvědčeným a úspěšným konceptem k vzájemné výměně informací o strukturách, institucích a aktuálním dění na trhu práce (transfer vědomostí), pro rozvoj opatření aktivní politiky zaměstnanosti, pro společné provádění výzkumů s přeshraničním významem i pro jiné aktivity.

Nabídka služeb společnosti EC s.r.o. se v této souvislosti chce orientovat na podporu úřadů práce ležících v příhraničí s Rakouskem, se Slovenskem, Polskem a Německem při budování dalších takovýchto programů. Těžištěm jsou např.:

Semináře k prezentaci a regionální adaptaci konceptu akademie expertů:

V prezentačních seminářích jsou české úřady práce a případně jejich partnerské organizace (poskytovatelé kvalifikace a vzdělávání, sociální partneři, krajské úřady) seznamovány s konceptem akademie expertů a s praktickými možnostmi využití. Vyhodnocuje se, zda je tento model vhodný pro dané regionální problémy a jaká adaptace musí být případně provedena. Cílem takového semináře je vypracovaný koncept regionální akademie expertů pro přeshraniční spolupráci českých úřadů práce se správami služeb zaměstnanosti sousedních států.

Poradenství při zhotovení projektových žádostí:

Pokud se instituce rozhodnou k podání projektové žádosti, nabízíme podporu ze strany EC s.r.o. či zahraničních partnerů. Podpora spočívá v:

přípravě a formulování projektových žádostí,

vyhledání a navázání na strategické a operativní partnery,

sestavení projektové dokumentace – administraci projektu,

podpora komunikace s institucemi,

podpora při práci s veřejností.


Organizace exkurzí, seminářů, konferencí, workshopů

Připravíme či sami navrhneme a podle Vašich požadavků uspořádáme v tuzemsku i v zahraniční jakékoli akce „na klíč“ (připravíme obsahovou náplň včetně zajištění referujících, veškerých potřebných podkladů, technického zabezpečení, moderování či doprovodu, zajistíme dopravu, v místě pak ubytování, stravování, konferenční služby, tlumočnický servis).Podniky jako zákazníci úřadů práce: Vývoj nabídky služeb a budování kooperace

Soukromě hospodařící podniky jsou vedle uchazečů o práci považovány správou služeb zaměstnanosti ve všech západoevropských zemích za neméně důležitou zákaznickou skupinou. Proto byla v mnoha zemích rozvinuta odpovídající nabídka služeb pro podnikovou klientelu a vybudována různá partnerství a kooperace se soukromým sektorem.

I pro správu služeb zaměstnanosti v České republice se stane kooperace s velkými, ale i malými a středními podniky důležitým nástrojem ke zlepšení nabídky a poptávky na trhu práce. Jsme si vědomi toho, že na této úrovni již existuje velká potřeba poradenství a pomoci. Služby EC-Employment Consulting s.r.o. v této souvislosti obsahují tyto komponenty:

Informování úřadů práce o úspěšných možných formách spolupráce mezi podniky a AMS v Rakousku

strukturální zakotvení nabídky služeb pro zákaznickou skupinu podniků na úřadech práce

specifické nabídky služeb, směřované na podniky

kvalifikační předpoklady poradců pro podnikové zákazníky na úřadech práce

Analýza potřeb kooperace podniků v regionální oblasti úřadů práce:

vypracování a rozeslání dotazníků pro regionální podniky ke zjištění potřeb kooperace

vyhodnocení potřeb kooperace podniků a srovnání s možnostmi úřadů práce

stanovení obsahových témat pro spolupráci s podniky v regionu

Vývoj konceptu a implementace nabídek úřadů práce pro podniky v regionu:

vývoj konkrétní nabídky služeb

poradenství a doprovod implementace této nabídky do organizační struktury českých úřadů práce

zhotovení konceptu školení pro zaměstnance, kteří budou pověřeni péčí o podniky

zhotovení systému monitorování za účelem hodnocení úspěšnosti kooperace a spokojenosti podniků


Evaluace

Instituce jako ministerstva a úřady práce mohou provádět s pomocí prostředků evropských strukturálních fondů další kvalifikační i jiná opatření na podporu zaměstnanosti zaměřená na cílové skupiny zvláště znevýhodněné na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení, příslušníci menšin, ale i absolventi a ženy).

Předpokladem pro využití těchto finančních možností je provádění evaluace, která má transparentností zaručit úspěšnost opatření s ohledem na služby v rámci podporovaných opatření nebo projektů.

Těžiska evaluace, tohoto informačního, poradenského a realizačního programu spočívají v:

Pořádání informačních seminářů ke zprostředkování základních vědomostí o evaluaci:

základy a metody evaluačního výzkumu

použití těchto metod v oblasti politiky trhu práce

úloha institucí jako zadavatelů evaluace

úlohy výzkumných institucí jako realizátorů

využití výsledků evaluace ke zlepšení opatření, programů nebo projektů politiky trhu práce (zajištění kvality)

využití výsledků evaluačního výzkumu ve členských státech Evropské unie

Pořádání výukových seminářů ke zprostředkování znalostí o využití vhodných pro praxi:

vyvinutí evaluačních konceptů např. na podkladě konkrétních projektů ESF, které podávají úřady práce

využití výukových seminářů ke zlepšení projektových konceptů

zhotovení podkladů pro žádosti o vypsané projekty

Informace a poradenství institucím při zavádění evaluace:

definice a upřesnění úlohy zadavatelů evaluace

vytvoření strukturálních a personálních předpokladů pro zadávání zakázek, kontrolu a využívání evaluace např. v oblasti správy služeb zaměstnanosti

zprostředkování kompetencí řešení problémů pro optimalizaci evaluačních zakázek


Kvalifikační poradenství pro podniky: Kvalifikační svazy

V celé EU se využívají programy ESF na specifická opatření ke zvýšení přizpůsobivosti podniků a jejich zaměstnanců vůči změněným požadavkům hospodářským i provozním.
EC-Employment Consulting s.r.o. za pomoci know-how mateřských společností podpoří úřady práce při koncipování jednorázových programů zvláště pro MSP a bude je z pověření úřadů práce realizovat.

Navrhované „Kvalifikační poradenství pro podniky“ je podpůrným a poradenským schématem pro malé podniky, jejichž zaměstnanci mají zpravidla mizivé možnosti kvalifikace,

v otázkách personálního rozvoje

při vyjasňování strategie podnikání a důsledků pro potřeby personálu a kvalifikace

při sestavování vzdělávacích plánů pro své zaměstnance

při výběru a rešerších vhodných nabídek kvalifikace a při

aktuálních otázkách personální práce v podniku

Toto poradenství, pro podniky bezplatné, které by poskytovaly úřady práce spolu s ESF, přispěje k dalšímu rozvoji lidských zdrojů zaměstnanců, vybaví je pro aktuální úroveň a pomůže tak preventivně v boji s nezaměstnaností.

EC-Employment Consulting s.r.o. poskytuje podporu také při zakládání tzv. „kvalifikačních svazů“, tedy spojení více podniků (regionální, odvětvové atd.) s cílem společně plánovat a realizovat kvalifikační opatření pro své zaměstnance. Navzdory případně existující konkurenci se podniky mohou rozhodnout ke společnému vzdělávání spolupracovníků. Za tím účelem jsou koncipována a prováděna kvalifikační opatření, přímo uzpůsobená podnikovým potřebám, která jsou jinak zvláště pro MSP často nerealizovatelná.

Kvalifikační svazy tak umožní podnikům provádět ofenzívy dalšího vzdělávání, využívat potenciál nové spolupráce a zvyšují tak díky dobře a nově kvalifikovaným zaměstnancům svou konkurenceschopnost. Služby EC-Employment Consulting s.r.o.zahrnují:

informování o rámcových podmínkách a možnostech kvalifikačních svazů

koncepci svazů, vypracování stanov, podpis dohod o spolupráci

společné vypracování potřeb kvalifikace a sestavení plánu vzdělávání „na míru“

výcvik zaměstnanců spolu se zaměstnanci jiného podniku svazu

doprovodný coaching a poradenství managementu kvalifikačního svazu


Implacement: Dobře nasměrované umístění na správné pracovní místo

I když se trh práce vyznačuje nezaměstnaností a nízkou poptávkou po pracovní síle, existuje současně regionální nebo odvětvová potřeba pracovních sil, kterou není možno jednoduše pokrýt. Často jsou to pracovní místa, která nenajdeme v žádné inzerci ani databázích úřadů práce. Implacement byl vyvinut jako netradiční nástroj pro osoby, které z vlastní iniciativy hledají nové místo.

Podpora implacementu je účinný nástroj politiky zaměstnanosti, jestliže podniky vykazují potřebu specificky kvalifikovaných pracovních sil a současně existuje nabídka pracovních sil na lokálním trhu práce. Jeho základem je poradenství a coaching, poté však následuje aktivní podpora při hledání vhodného nového místa. Implacement urychluje proces nalezení motivovaných a kvalifikovaných osob a jejich cílené zprostředkování vhodným zaměstnavatelům.
Východiskem podpory implacementu prováděné společností EC-Employment Consulting s.r.o. je konkrétní potřeba pracovních sil podniků.

Poradenství při implacementu obsahuje následující prvky:

vytvoření systému: zapojení všech účastníků projektu

zjištění kvalitativních a kvantitativních potřeb podniků

identifikace relevantních osob na trhu práce, screening uchazečů o zaměstnání

sestavení pracovního programu: cíle, strategie realizace, časový plán

sestavení vzdělávacího programu na míru spolu s poskytovateli

informování podniků a uchazečů o práci o současné nabídce

zprostředkování (konkurzy, burzy práce)

podniková praxe a výuka

zahájení práce v podniku

pro stabilizaci pracovního vztahu: Jobmediation a Coaching


Outplacement: Poradenství a podpora při snižování stavu zaměstnanců

Ozdravění nebo reorganizace podniků má v mnoha případech za následek snižování stavu zaměstnanců, který nelze zvládnout přirozeným odchodem nebo fluktuací. Poradci pro outplacement pečují o takto postižené osoby a za pomoci speciálních technik podporují jejich snahy o umístění v nové pozici.

Snižování stavu zaměstnanců představuje vysoce citlivé téma pro obě zúčastněné strany, proto chce EC-Employment Consulting s.r.o. při své poradenské činnosti zapojit do procesu všechny relevantní subjekty.

Poradenství je podporou pro podniky, a to pomocí:

společného plánování procesu snižování stavů

moderováním jednání sociálních partnerů

podporou procesu komunikace

zřízením anonymní horké linky pro vypovězené zaměstnance

coachingem vedoucích pracovníků (rozhovor při výpovědi, zacházení s emocemi a nejistotou)

rozvoj organizace při zmenšení organizační jednotky

Poradenství podporuje převáděné zaměstnance, například:

skupinovým a individuálním poradenstvím pro osoby s výpovědí

poradenstvím při zakládání vlastní společnosti

kariérním plánem

pracovně-právním poradenstvím

 

Integrace gender mainstreaming: poradenství a podpora regionálních úřadů práce

Gender mainstreaming je centrální průřezový cíl všech programů, který je ze strany Evropské unie podporován z prostředků Evropských strukturálních fondů. V oblasti politiky trhu práce existuje právě u této problematiky velmi fundované know-how k možnostem integrace gender mainstreaming do různých programů a projektů v oblasti politiky trhu práce. 

Jelikož integrace rovnoprávnosti představuje mezi poskytovanými podporami hlavní kritérium pro přidělování prostředků EU, je vhodné podniknout rozsáhlá opatření pro začlenení gender mainstreaming – týká se to jak regionální tak národní úrovně. 

Témata tohoto informačního, poradenského a realizačního programu jsou: 

Realizace informačních seminářů k zprostředkování základního povědomí o gender mainstreaming v oblasti politiky zaměstnanosti:

uplatnění, koncept, metody a cíle gender mainstreaming

možnosti realizace gender mainstreaming v oblasti politiky zaměstnanosti

předpoklady pro realizaci gender mainstreaming na různých úrovních (úřad práce, programová úroveň, projektová úroveň)

zkušenost při realizaci gender mainstreaming v Rakousku a jiných zemích EU

prezentace příkladů Best-Practice k realizaci gender mainstreaming

využití gender mainstreaming pro politiku zaměstnanosti příp. úřady práce

Koncepce a realizace workshopů k praktickým úvahám o integraci gender mainstreaming v institucích:

provádění společných analýz k zjištění aktuálního stavu s ohledem na rovnoprávnost (na úřadech práce, při programech a projektech na regionálním trhu práce atd.)

vyvození konkrétních strategií postupu a cílů úřadů práce k zavádění gender mainstreaming – vytvoření plánu implementace a možných cest k zakotvení gender mainstreaming

společné vypracování konkrétních okruhů otázek a možností řešení k integraci gender mainstreaming do okruhu úkolů regionálních úřadů práce (např. zadávání zakázek, další vzdělávání, sestavení programu, formulování kritérií atd.)

Doprovodné informace a poradenství úřadům práce k zavádění gender mainstreaming a jeho trvalé zakotvení za pomoci:

kontinuálního poradenství

uspořádání workshopů se speciálním zaměřením na daná témata nebo skupiny

rešerší vhodných postupů a metod

provádění vzdělávacích akcí

výcviku tzv. multiplikátorek
   

zpět nahoru